తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 15 August 2014

సీతా రాముని యెడఁదను జీల్చితివి గదా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సీతా  రాముని యెడఁదను జీల్చితివి గదా

కందము:
వాతాత్మజా యొక సభను
నా తను వణువణువునందు నాతడె యనుచున్
ప్రీతిగ జనులకు జూపగ
సీతారాముని, యెడఁదను జీల్చితివి గదా !No comments: