తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 14 August 2014

పాపములను జేయువాని పార్వతి మెచ్చున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పాపములను జేయువాని పార్వతి మెచ్చున్.

కందము:
ఆపరమేశ్వరి దిక్కని
రేపులు మాపులును పూజ - రిత్తగనవగా
నాపదలును మసిజేయగ
పాపములను - జేయువాని పార్వతి మెచ్చున్. 

No comments: