తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 26 August 2014

ఇల్లు - ఇల్లాలు ... వర్ణన

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఇల్లు - ఇల్లాలు ... వర్ణన


కందము:
గోడలు చక్కగ నుండిన
మేడను తా కప్పు నిలచి మేలును గూర్చున్
కోడలు చక్కగ నుండిన
వేడుక తా కప్పు నింట వెతలను దీర్చున్.


No comments: