తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 27 August 2014

రామా రమ్మని కేలుసాచి పిలిచెన్ రమ్యమ్ముగా రాధయే.

 శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - రామా  రమ్మని కేలుసాచి పిలిచెన్ రమ్యమ్ముగా రాధయే. 

శార్దూలము:
రా ! మాలీ! వనితా సుమమ్ము నిలిచెన్ రంజిల్ల నీ చేతిలో
రా ! మాయింటికి రార కృష్ణ! వినవా రాధా ప్రియా సుందరా!
రా! మా మానసమందు నిల్వమనినారా గోపికల్ - మాను, మా
రామా ! రమ్మని కేలుసాచి పిలిచెన్ రమ్యమ్ముగా రాధయే. 

No comments: