తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 28 August 2014

ఆత్మ హత్య పుణ్యమగును భువిని.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 03 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఆత్మ హత్య పుణ్యమగును భువిని.


ఆటవెలది:
పిల్ల వాని జూడ ప్రేతాత్మయే పట్టి
బాధ వెట్టుచుండ బాగు సేయ
మంత్రగాని జేరి మాన్ప బాధలనట్టి
'యాత్మ' హత్య పుణ్యమగును భువిని.

No comments: