తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 1 November 2014

సినీవాలి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణన - సినీవాలి.


కందము:
కనబడి కనబడ నట్లుగ
కనుపించెడు చంద్ర రేఖ కన నమవాస్యన్
ఘన హరుని పత్ని పేరును
కనగ ' సినీవాలి ' యనగ కంగారేలా ?

No comments: