తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 30 November 2014

హితమితోక్తులు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - హితమితోక్తులు.

కందము:
హితమును గూర్పెడు మాటలు
మితముగనే యుండవలయు మీరుచు జెప్పన్
మతమును మానరు మూర్ఖులు
స్తుత మతులకు జాలు హితమితోక్తులు వినగా.

No comments: