తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 29 November 2014

పదము ' సరిగ ' గలుప

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - సంగీత సాహిత్యములు.

ఆటవెలది:
సరిగ పదము వ్రాయ సాహిత్యమే యౌను
' సరిగమ పదని ' యన సరసమైన
శ్రావ్య మైన శుద్ధ సంగీతమే యౌను
పదము ' సరిగ ' గలుప పాట యగును .

No comments: