తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 28 November 2014

నెల తప్పిన రాజుఁ గాంచి నెలరాజనియెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నెల తప్పిన రాజుఁ గాంచి నెలరాజనియెన్కందము:
" కలదుగ మరియొక ' ఛాన్సే '
విల విల లాడక శ్రమించి విజయుడ వగుమా "
అలనయ్యేయస్సును గత
నెల తప్పిన రాజుఁ గాంచి నెలరాజనియెన్

No comments: