తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 15 November 2014

పిసినిగొట్టు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - పిసినిగొట్టు


ఆటవెలది:
కడుపుకింత తినక కబళ మొరుల కీక
మూట గట్టి దాచి మూల బెట్ట
' మూల ' ధనము బోవు ముద్దుగా నొరులకు
ముద్ద దొరక కితడు మూల బడును.

No comments: