తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 16 November 2014

రామ పదాబ్జమే శరణురా యని పల్కెను రావణుం డహో

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - రామ పదాబ్జమే శరణురా యని పల్కెను రావణుం డహో

ఉత్పలమాల:
ఆమహనీయ సాధ్వినిక నారడి బెట్టక నప్పజెప్పుమా
రాముని కన్న తమ్ము గని రౌద్రముతోడను తన్ని నీకికన్
రామ పదాబ్జమే శరణురా యని పల్కెను; రావణుం డహో !
కామ మదమ్ము కన్నులను గప్పి న నచ్చునె సూనృతమ్ములే.

No comments: