తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 23 August 2014

తిరునాళ్ళు వర్ణన...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తిరునాళ్ళు వర్ణన... 


కందము:
తిరుగుచు నుందురు మనుజులు
తిరుగలిలా రేయి బవలు దిన భత్యముకై
తిరు నామము గల వానికి
తిరునాడులు వెట్ట, దలచు తీరుగ నాడే.

No comments: