తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 18 August 2014

నగర జీవనము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - నగర జీవనముకందము:
నగరపు జీవన మిది తెలి
యగ మరి నాజూకు గాజు టద్దపు మేడై
పగలైన పగల మధ్యన
పగతుర మతి భ్రమణమందు పగులునొ యేమో !

No comments: