తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 22 November 2014

కన్నెలవంక జూచి మెటికల్ విరిచెన్ నగజాత భీతయై

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కన్నెలవంక జూచి మెటికల్ విరిచెన్ నగజాత భీతయై 

ఉత్పలమాల:
చిన్నది కొండకన్నె మరి చీపురులమ్మగ పట్నమేగగా
వన్నెలు చిన్నెలున్న తగు వల్వలు గట్టని యాడపిల్లలే
కన్నులు మూయకుండ గని కాంచుచు నవ్వుచు వ్రేలు చూప, నా
కన్నెలవంక జూచి మెటికల్ విరిచెన్ నగజాత భీతయై .

No comments: