తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 21 August 2014

ఏకం సత్...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - ఏకం సత్...


కందము:
ఒకటే యున్నది సత్యం
బొకటే మరి లేకనిన్ని యొనగూరుటెటో
ఒకటే మిగులును చివరకు
నొకటన్నిట జూడ పరమ యోగుండతడే.

No comments: