తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 7 November 2014

సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 04 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

తేటగీతి:
'పార్కు' కని వచ్చె నొక్కడు పగటి వేళ
నందు కొనుచుండె తిననెంచి ' ఐసుక్రీము '
అందుకొననెంచి దూకుచు నరచు గ్రామ
సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

No comments: