తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 2 December 2014

వదినను బెండ్లాడెను బుధవర్యులు మెచ్చన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వదినను బెండ్లాడెను బుధవర్యులు మెచ్చన్. 


కందము:
మదిలో ప్రేమను చెప్పెను
వదిలేదిక లేదననుచు బాసలు చేసెన్
పదపడి చెల్లెలి నిమ్మని
వదినను, బెండ్లాడెను బుధవర్యులు మెచ్చన్.

No comments: