తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 29 December 2014

పల్లియ కన్నియ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - పల్లియ కన్నియ


కందము:
పల్లియ కన్నియ జూడుడు
మల్లెలనే కట్టుచుండె మాలగ, నెదుటే
అల్లన మెల్లన తిరిగెడు
తెల్లనిపక్షులనుజూచి తేటగ నవ్వెన్.
Post a Comment