తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 24 November 2016

పురుషుడు పసుపాడి ముడిచెఁబూమాలనొగిన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  10 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పురుషుడు పసుపాడి ముడిచెఁబూమాలనొగిన్.


కందము: 
దొరకగ నేకాంతమ్మే
దొరసానీ యనుచు రేయి దోబూచులకై 
దరిజేరుననుచు సతి తన   
పురుషుడు, పసుపాడి ముడిచెఁబూమాలనొగిన్.

No comments: