తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 25 November 2016

కారు - లారి - జీపు - వ్యాను...భారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  21 - 10 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాక్షసుఁడు రచించె రామకథను.


ఆటవెలది: 
రామ చరిత నేను రమ్యంబుగా వ్రాసి 
కంద పద్యమందు కాగితమున 
చూప స్నేహితులకు, చూడక నొక్కడు 
రాక్షసుఁడుర, చించె రామకథను.

ఆటవెలది:  
రామ చరిత నేను రమ్యంబుగా నొక్క 
కంద పద్యమునను కవిత వ్రాసి 
చూప స్నేహితులకు చూచి మెచ్చి పలికె 
" రాక్షసుఁడుర, చించె రామకథను ".

No comments: