తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 20 December 2016

చేఁదు తీయనగుచు క్షేమ మొసఁగు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  17 - 12 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - చేఁదు తీయనగుచు క్షేమ మొసఁగు.


ఆటవెలది: 
నమ్మి మనసు దలుచు నరులను శ్రీపతి 
దరిని చేరదీయు తండ్రివోలె 
నమ్మకమ్ము లేక నలుగుచు నుండెడి 
చేఁదు తీయ, నగుచు క్షేమ మొసఁగు.

No comments: