తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 28 September 2016

హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  25 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి


తేటగీతి: 
పాలకడలిని మధియించు వేళ బుట్టి 
తెల్ల సంద్రము పైనున్న నల్లనయ్య 
నచ్చి నాడని హరి, పద్మనాభుని, ముర 
హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి. 

No comments: