తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 27 September 2016

కన్నబిడ్డ కంట గారమిడెను.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కన్నబిడ్డ కంట గారమిడెను.  


ఆటవెలది: 
ఇంటిలోన దూరి వంటింటిలోనున్న 
తల్లి నోరునొక్కి దాడిసేయ 
దొంగ నెదిరి తాను దొరకక నాతల్లి 
కన్నబిడ్డ, కంట గారమిడెను. 

No comments: