తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 10 October 2016

భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  07 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల. ఆటవెలది: 
మెడను పసుపుకొమ్ము మేలుగా ధరియించి  
తీర్చుడనుచు ఋణము తీరుగాను
పతులకిచ్చినారు, బంగారమేయుండ 
భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల. 

No comments: