తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 8 October 2016

కలికి పదతాడ నమ్ములే కడు ప్రియములు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కలికి పదతాడ నమ్ములే కడు ప్రియములు.


తేటగీతి:  
వెలుగులెంతయొ నిండిన వేదిపైన 
కురుచ దుస్తులు ధరియించి యోరకంట 
కలయ జూచుచు జేసెడి "క్యాటువాకు"
కలికి పదతాడ నమ్ములే కడు ప్రియములు. 

No comments: