తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 7 October 2016

బట్ట బయలాయె గదా !

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  05 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - బట్ట బయలాయె గదా ! కందము: 
భరత మున బుట్టి నాడుర 
భరతమునే బట్టినాడు పసితనమందే 
భరతుడు సింగమ్ముల, నిట 
భరతుని గనగాను " బట్ట బయలాయె " గదా! 

No comments: