తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 10 December 2016

మూడును మూడును గలసిన ముప్పదియేడౌ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మూడును మూడును గలసిన ముప్పదియేడౌ


కందము: 
మూడూ మూడూ నారే 
మూడుకు మూడిడను ప్రక్క ముప్పది మూడౌ 
చూడగ నెట్టుల మిత్రమ 
మూడును మూడును గలసిన ముప్పదియేడౌ?

No comments: