తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 11 December 2016

విస్కీ బ్రాండీల వలన విజ్ఞత హెచ్చున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  29 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - విస్కీ బ్రాండీల వలన విజ్ఞత హెచ్చున్.కందము: 
మస్కా గొట్టక వినుమా 
మూస్కొని నీ నోరు, పెద్ద మూఢుడ ఛీ!ఛీ! 
రాస్కెల్!విని వీడనిచో 
విస్కీ బ్రాండీల "వల " నవిజ్ఞత హెచ్చున్.

No comments: