తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 17 November 2016

యమ(హ) వాహనం

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  27 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - యమ(హ) వాహనం తేటగీతి: 
యమహ వాహనమెందుకు "యాక్కు"! వద్దు 
యముని వాహనమే ముద్దు    యమగనుండు 
నడుగువేయును తైలమ్ము నడుగకుండ 
గడ్డిమేయుచు మోయు మార్గమున నన్ను.

No comments: