తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 18 November 2016

ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  31 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్. 


కందము:
చకచక గీసెను బొమ్మల
నొకటగు గ్రహణమ్ము జూప నొక "ఎగ్జాం " లో    
సుకుమారి కాగితమ్మున 
నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

No comments: