తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 14 November 2016

పడుచున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  24 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పడుచున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే


కందము: 
గుడిలో నర్చకునైతిని 
గడియించితి బాగుగానె, గనుచును పిలకన్ 
పడుచొకరు వయసు మీదను 
పడుచున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే!

No comments: