తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 16 October 2016

పోకలు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పోకలు  `కందము: 
పోకలనిచ్చట జూడుడు 
పోకుడు మరి వాని వదలి పుక్కిట నిడుచున్ 
ఆకుల సున్నము బూసుక 
చేకొనుచును నోట నమల చిక్కగ పండున్.

No comments: