తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 30 December 2016

నచోరహార్యం న చ రాజహార్యం...కు ..స్వేచ్చానువాదం

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
వర్ణన - నచోరహార్యం న చ రాజహార్యం...కు ..స్వేచ్చానువాదం ఆటవెలది: 
నృపుడు తస్కరుండు నిగిడి దోచగలేరు 
పెరుగుచున్న మనకు బరువు కాదు
తోడ బుట్టు వారు తోడు దీసుక పోరు 
విద్య గొప్ప ధనము విజ్ఞులార.

No comments: