తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 31 December 2016

బాటఁ బట్టి పోవువాఁడు ఖలుఁడు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బాటఁ బట్టి పోవువాఁడు ఖలుఁడు. ఆటవెలది: 
ఆట పాట తోడ నంతయు సమయమ్ము 
ఖర్చు జేసి చివరి కాలమందు
కాలుడెదురు రాగ కాళ్ళను బట్టెడు
బాటఁ బట్టి " పోవు " వాఁడు ఖలుఁడు. 

No comments: