తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 13 October 2016

తిరుపతి వేంకట కవులు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  09 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - తిరుపతి వేంకట కవులు. 
కందము: 
రోసము గల కవి వీరులు
వేసము గనుడిటు తిరుపతి వేంకట కవులన్ 
మీసము తెలుగాంధ్రమ్ముల
మా సములన్ జూప తీతు మనిజెప్పిరిగా! 

No comments: