తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 9 November 2016

భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  16 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె.ఆటవెలది: 
శ్రీమతికిని నాడు సీమంతమేజేసి 
'కార్గి' లనిని  బోరి స్వర్గమేగ 
పతియె మరల బుట్టె బాలునిగానని  
భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె.

No comments: