తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 5 December 2016

ముద్దు మగని ప్రాణముల హరించె

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  13 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ముద్దు మగని ప్రాణముల హరించె


ఆటవెలది:  
శాపమంది యుండి చపలత్వ మతి చేత
పాండురాజు మాద్రి ప్రక్కజేరి
సరసమాడువేళ చనిపోయెగా నాడు 
ముద్దు మగని ప్రాణముల హరించె.

No comments: