తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 7 November 2016

శ్రీరమణీ లలామ నెదఁజేర్చిన వాఁడు శివుండె శంభుఁడే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  10 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శ్రీరమణీ లలామ నెదఁజేర్చిన వాఁడు శివుండె శంభుఁడే.


ఉత్పలమాల: 
శ్రీరమ విష్ణుమూర్తి దరి జేరుచు బల్కెను నాథ! చెప్పుమా 
మీ రమణీయ వక్షమున మిన్నగ నుందును నేను, డెందమున్
జేరుచునెవ్వరుండునన జెప్పెను నవ్వుచు లోకనాథుడా 
శ్రీరమణీ లలామ నెదఁజేర్చిన వాఁడు, - " శివుండె శంభుఁడే ".

No comments: