తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 28 December 2016

బామ్మ యమహా

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  02 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
వర్ణ (న) చిత్రం - బామ్మ యమహా  కందము: 
ఆయన బ్రతికున్నప్పుడు 
ఈ యమహా తోల నేర్పె నిదిగో చెల్లీ 
ఆయముని గలిసె నాతం
డీయమ వేగంబు జూడు మిక భయమేలా. 

No comments: