తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 12 July 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 33

సినిమాకు "వంద"నం - 33

ఆటవెలది: 
వీణ పాటలు మరి విప్లవగీతాలు 
లలిత హాస్య కరుణ లాలిపాట 
లెన్నొ నాడు వినగ మన్నేను మనసున 
నేటి తాలు పాట నేల గలిసె.

No comments: