తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 11 July 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 32

సినిమాకు "వంద"నం - 32 

ఆటవెలది: 
తెలుగుపేరు లేక తెలుగింటి నటి లేక 
తెలుగు వాసనుండు పలుకు లేక 
తెలుగు పాట పదము తెల్లముగా లేక 
తెలుగు సినిమ నేడు "తెల్ల" బోయె. 

No comments: