తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 10 February 2019

జడ"కందాలు" - 27


27.జడ"కందము"  

జడపిన్నులు జడక్లిప్పిలు 
జడరబ్బరుబ్యాండ్లు జూడ జడరిబ్బన్లన్ 
జడగంటలు చెంపసరాల్  
జడపాపిట బిళ్ళలనిడ  జడ"కందమగున్." 

No comments: