తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 11 February 2019

జడ"కందాలు" - 2828.క్రేజీ గర్ల్ మాట. 

ఈజీ యల్లిగ గాదులె
యీజీవికి జడల? పొట్టి హెయిరే బెటరౌ
క్రేజీగా దువ్వుట స్టైల్
లేజీ గర్లని తలపకులే యిటు బలుకన్.

   

No comments: