తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 9 February 2019

జడ"కందాలు" - 26


26. గుడి వంటి జడముడి.   

గుడిశెలు కొలదిగ యున్నను  
గుడియున్నచొ వాడ వెలుగు క్రొత్తగ, కురులే 
పడతికి గొన్నియె యున్నను    
ముడియున్నచొ జడనుజూడ ముచ్చటగొలుపున్. 

No comments: