తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 9 April 2018

కార్మిక సంక్షేమం.

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 21-04-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.


పద్య పక్షం - 1 

కార్మిక సంక్షేమం.

సీసము: 
బట్టనేయుట మంచి భవనముల్ గట్టుట 
గనులబొగ్గులతీత కల్లు గీత 
పాత్రలన్ జేయుట వాహనాల్ నడుపుట 
యంత్రనిర్మాణమ్ము లందుగూడ 
మరియు రోడ్లును రైలు మార్గాల పనులందు  
రకరకముల పరిశ్రమలలోన  
నగర శుభ్రతలోన నా " ఇస్రొ" ఘనతను 
పాలు పత్రికబంచు పనులలోన    
ఆటవెలది: 
ఇందునందు జూడ నెందేని తామయి 
కరమునే తమ పరికరము జేయు   
ఘనులు ధాత్రిలోన కార్మికులే గాద   
కదలు జగము వారి కర్మ వలన.   

ఉత్పలమాల: 
ఎండలుమండుచున్నవని యెక్కడ నీడను గోరబోడు, కూ
ర్చుండడు వానలున్నవని చూరున క్రిందను,ప్రొద్దుప్రొద్దునన్  
మెండుగ చల్లగాను చలి మేనును దాకిన నిద్రబోవడే 
దండిగ జేయుకష్టమును దాచక కాయము కార్మికుండహో!  
   
తేటగీతి: 
తెరచి మేధను విజ్ఞులు తెలియబరచి 
కలల సౌధమ్మునే జూప గాలియందు 
శ్రమను జేయుచు దానినే యమలుబరచి  
మనకు జూపింత్రు కార్మికుల్ కనులముందు. 


ఆటవెలది: 
'సాఫ్టు వేరు' గాగ శాస్తజ్ఞులీ భూమి   
గార 'హార్డువేరు' కార్మికులును  
వీరు వారనుచును వేరుగా దలపకు 
ప్రగతి వృక్షమునకు వారు వేర్లు. 

కందము: 
కార్మిక సంక్షేమమ్మొక 
ధర్మంబని దలచి ప్రభుత ధారుణిలోనన్    
కూర్మిని జేసిన, భవితయె 
నిర్మాణంబగు పసిడిగ నిజముగ గాదా! 

No comments: