తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 10 April 2018

జలవనరుల సద్వినియోగం.

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 12-05-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.


పద్య పక్షం - 2

జలవనరుల సద్వినియోగం. 

ఆటవెలది:  
వేదమంత్రములను వేనోళ్ళజెప్పిరి 
జలము గొప్పదనము జనము వినగ 
జవము జీవమందు జనులకు జలమున 
జలము లేనినాడు జనము లేరు.  

ఆటవెలది: 
జగము వృద్ధినొందు జలసిరియేనిండ  
నీరు లేనినాడు నీరుగారు
కుండయైన నిండకుండగ నానీరు  
నిండుకున్న ధరణి నిండుసున్న. 

కందము: 
గంగను నెత్తిన దాచెను 
జంగమ దేవరయె, కనుడు సత్యము నీరే 
బంగారమనుచు దాచిన 
కంగారే కరవులపుడు కలుగదు వినరా! . 

ఉత్పలమాల:  
ఇంకుడు గుంటనొక్కటిని యింటికి దాపున గట్టి దానిలో 
నింకగ వాననీరు నిక నెక్కువ భాగము నిల్వజేయుమా  
ఇంకను కుంటచెర్వులనె యెక్కడికక్కడ బూడ్చబోక మా
కింకను బుద్ధియున్నదని యింపుగ జెప్పుమ ముందువారికిన్.   

సీసము: 
కట్ట బగులగొట్టి కట్టకుమాగూడు 
శ్రద్దజూపకనున్న చెరువు పూడు 
తుంపరసేద్యమ్ము తోషమ్ముతో వాడు   
బిందుసేద్యమ్మునే  విధిగ వాడు
వంటయింటను నీరు పరిమితముగ వాడు 
స్నానమాడెడువేళ సరిగవాడు 
పారు మురుగు చెట్లపాదులకే వాడు
వాననీరింకగా వసుధ  వాడు 

ఆటవెలది: 
నదుల చెరువు నీరు నానారకములుగ
కలుషితమ్ము గాని కరణి వాడు
వరములైన జలవనరులను సరిగాను  
వాడకున్న నీదు బ్రతుకు వాడు.    

No comments: