తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 11 April 2018

వృద్ధాప్యం - కష్ట సుఖాలు.

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 22-05-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.

పద్య పక్షం - 3

వృద్ధాప్యం - కష్ట సుఖాలు.  కం: 
పుట్టెడు వారికి పుడమిని
పుట్టెడు కష్టములు గలుగు ముదిమినిననుచున్  
తట్టెడు తలపుల తలపకు  
తట్టెడు సుఖములు గలుగును తగుజాగ్రతతో. 

సీ:
బట్టతలగ, ముగ్గు బుట్టగా జుట్టౌను 
మసకబారుచు చూపు మందగించు 
చెవులు వినగలేవు చేరుచునరచిన 
గంధమందదయయొ ఘ్రాణమునకు   
గుండెబలము జూడ కుంచించుకొనిపోవు
నింతతినిన పొట్ట నిమడబోదు
అడుగు వేసినడువ నాయాసమేవచ్చు 
చేవలేక పనుల జేయలేము 

ఆ.వె: 
ముసలి వయసుననివి ముప్పిరిగొనునని
ముందుగానె భయము జెందవలదు
తనువు విధము దెలిసి తగుపథమ్మునరసి 
బ్రతుకవలయు భువిని భయములేక. 

తే.గీ: 
వయసునందున జేయని పనుల దలచి
చదువ గుదరని పొత్తముల్ చదువవలయు
తిరుగ గుదరని క్షేత్రముల్ తిరుగవలయు
చేయ గుదరని కార్యముల్ చేయవలయు.

చం:
ముదిమిని జేరుకొంటినని ముక్కుచు  మూల్గుచు నొంటిగాడివై 
కదలకనుండబోక పలు కార్యములెన్నియొ చేయవచ్చుగా
వదలక బాలబాలికల వద్దకు జేర్చుచు పాట, పద్యముల్
ముదముగ గాథలన్ దెలిపి ముచ్చటదీరగ నేర్పవచ్చుగా. 
  
కం:
లౌకిక విషయములన్నియు 
నాకిక ముదిమిని వలదని, నమ్ముచు మదిలో
లోకేశు ధ్యాస నిలిపిన 
చీకాకులు లేని బ్రతుకు చిక్కును గదరా. 

No comments: