తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 13 April 2018

తొలకరి చినుకులు - రైతుల తలపులు.

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 09-06-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.పద్య పక్షం - 4 

తొలకరి చినుకులు - రైతుల తలపులు.  


వేడి తొలగించు తొలకరి చినుకులు..... 
ఉ: 
సూటిగ వేడిబాణములు సూర్యుడు వేయగ గుండెలయ్యొ, హా! 
బీటలు వారి క్షేత్రములు  బీడుగ మారగ ఝల్లుఝల్లనెన్ 
ఘాటుగవేడి మ్రొక్కగను గాలికి గాలియె మేఘమాలలన్ 
మీటుచు వచ్చి చల్లుచును మీకిదె పట్టుడు జల్లుజల్లనెన్.       

కం: 
కరి మబ్బులు దిరుగుచు తొల  
కరి చినుకుల పొలముజల్లి కర్షకులారా!
సరిలేచిరండు రండని  
మరి విత్తుల పొలము జల్లమన్నవి త్వరగా.   

చిరు చినుకులకు  రైతుల తలపులు...   

సీ:
కాడిమానును బూన్ చి జోడెడ్లనే లేపి  
ఏరువాకను సాగ నేగవలయు  
అదను జూచుచు భూమి పదునెక్కియుండగా 
తిన్నగా పొలమును దున్నవలయు 
గొర్రునే బట్టుక కోరి విత్తనముల  
చాలువెంటను బట్టి చల్లవలయు 
మాగాణి పొలమునన్ మడిగట్టి వడ్లతో
నారు పెరగజేసి నాట వలయు 

ఆ.వె:
బలమునీయ నెరువు బహు మంచిగాజల్లి
కలుపుదీసి "మట్టిగలప" వలయు   
చీడపీడ నుండి  చివరిదాకనుపంట  
కంటి రెప్పవోలె గావవలయు.

కం:
విత్తనములగన నకిలీ   
బిత్తరగాళ్ళిచ్చు మందు, పేర్లును నకిలీ 
హత్తెరి మా చేబడకను 
మొత్తము నసలందగాను మ్రొక్కుదుము శివా!

ఆ.వె:  
అంతపెట్టుబడిని యప్పులుగా దెచ్చి 
పొలమునందు మేము  బోతుమమ్మ  
ధరలు సరిగనిచ్చి ధర మమ్ము గావుమా 
అమ్మువేళ  నూకలమ్మ తల్లి.  

No comments: