తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 14 April 2018

సర్కారు బళ్ళు - చదువుల గుళ్ళు?

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 29-06-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.


పద్య పక్షం - 5 

సర్కారు బళ్ళు - చదువుల గుళ్ళు?


ఆ.వె. 
బళ్ళు నాడు గనగ పంతుళ్ళు దైవాలు   
పిల్లలకునుజూడ గుళ్ళు నిజము 
గోడకుర్చిశిక్ష గ్రుద్దుళ్ళు మొట్టుళ్ళు 
సైచినేర్చినారు చదువులపుడు.  

కం.
ఇబ్బడుల నాడు జూడగ 
నిబ్బడిముబ్బడిగ జదివి రెందరొ ముదమున్
అబ్బాయిలునమ్మాయిలు 
నబ్బాయిప్పుడు కరవయి రటబడి జదువన్.   

కం.
ప్రైవేటు వేటు చేతను 
కావలసిన విధి సలుపని "ఘన" గురువులచే 
ఆవల నాంగ్లపు కుతిచే 
ఈవిధి సర్కారుబడులె యిటగూలబడెన్.  

ఉ:  
కాలము మారిపోయినది ఖర్చును సైతము లెక్కజేయకన్ 
మూలననున్న గ్రామమున ముచ్చటనొక్కటి పాఠశాలయే 
వీలుగనున్న కాదనుచు వేట్కగ పట్నపు "కానువెంటు"కే  
వేలనుబోసి పంపెదరు పిల్లల, "బళ్ళిక" సాగుటెట్టులో?     


సీ"
ప్రాథమిక దశలో బాలబాలికలకు
మాతృభాషనునేర్వ మనగ వలయు  
ఆంగ్లభాషను హింది యనువైన వేళలో  
నేర్పుగా దప్పక నేర్పవలయు  
ఆటపాటలతోడ నానందబరచుచు
మంచి యారోగ్యమ్ము బంచవలయు 
దేశభక్తి గరపి తీరుగా పిల్లల  
మంచి పౌరులుగాను మార్చవలయు   

ఆ.వె:     
కోరి పిల్లలకును గురువులందరుగూడి 
మంచి నడతనేర్ప మసల వలయు  
నిట్లుజేసినపుడు నెచ్చటనైనను 
బడులుగాన బడును గుడులవోలె.
  

No comments: