తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 16 April 2018

విచ్ఛిన్నమౌతున్న వివాహవ్యవస్థ - సంతానంపై దాని ప్రబావం

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 07-07-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.

పద్య పక్షం - 6

విచ్ఛిన్నమౌతున్న వివాహవ్యవస్థ - సంతానంపై దాని ప్రబావం  

ఓ సతీపతులారా!
తే.గీ: 
అర్థనారీశ తత్వమ్ము నర్థమరసి
ఈశుపరివార వైవిధ్య మింత దెలిసి
సతియు పతియును కూడగా, జగతి  బ్రతుకు
కాదు భారమ్ము తీరుబంగారు కలలు.

విడిపోవాలనుకునే దంపతులారా?

సీ: 
స్వర్గమందు బడిన సరిముడి విడదీసి  
నరకము గోరంగ నురకనేల?
అడుగులేడు నడచి యలయక దిరుగుచు 
వేడుకల్ బంచగా  నేడుపేల? 
అందరుమెచ్చగా యగ్ని సాక్షి గలసి  
అంటించు కొందురే యగ్గినేల?
బంధమంచు మదిని బలముగా దలపక 
బంధనమని దల్చి పరుగులేల?
ఆ.వె:
మావిడాకుసాక్షి మనువాడి మధ్యలో 
మా విడాకు లచుచు మసలుటేల? 
ఒకరికొకరు మనసు నోర్పుగా దెలుపక  
పండువంటి బ్రతుకు వదలుటేల?

వేరుగా ఉండాలనుకునే తల్లిదండ్రులారా? 

ఉ: 
చక్కని బండికిన్ గలుగు చక్రములిద్దరు దాని తొట్టిలో  
మక్కువమీరగాను తగు మాలిమి పిల్లల జూచుకొందురే
మిక్కిలి సర్దుబాటులను మీరలు జేయక సర్ద "బాటలన్"
ఎక్కడికేగగావలెనొ యేవిధిబాల్యము నీడ్చుకొందురో? 

ఆ.వె: 
తల్లిదండ్రి జూడ పిల్లవారలకును  
కళ్ళురెండుగాదె, కఠినులగుచు 
వేరుబడుచు బోగ పిల్లలబంచుక 
నొంటికంటితోడ నోర్వగలరె?  

ఈ చివరి మాట వినండి....
కం:
భేదములుండుట సహజము
వాదములను బెంచుకొనక భార్యాభర్తల్
ఖేదముబంచక సంతుకు 
మోదముతో గలసియుండ ముచ్చటలొదవున్. 

No comments: